Данни

Данните по проекта ACTRIS са достъпни безплатно за всеки заинтересуван.

Порталът за данни ACTRIS позволява търсене, анализиране и изтегляне на данни за атмосферния състав от множество архиви с данни. Данните са резултат от дейностите на инфраструктурната мрежа на ACTRIS, допълнени с данни от други релевантни мрежи, и дава свободен достъп до данни от атмосферни наблюдения за анализ на състава на атмосферата.

На страницата на БЕО Мусала към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на БАН са поместени данните от атмосферата на вр. Мусала, измерени от Базовата екологична обсерватория.

На страницата на Лаборатория Лазерна локация към Института по електроника на БАН са поместени данните от измерванията на лидарните установки.