Пан-Европейска инфраструктура за наблюдение на атмосферните аерозоли, облаци и газови замърсители (ACTRIS)

Пан-европейската научноизследователска инфраструктура за аерозоли, облаци и газови замърсители (ACTRIS) е разпределена инфраструктура за висококачествено наблюдение на атмосферните аерозоли, облаци и кратко-живущите газови фракции и за изследване на съответните атмосферни процеси. Тя ще предостави прецизни данни, услуги и процедури, отнасящи се до 4D променливостта на облаците, кратко-живущите атмосферни компоненти и физичните, оптичните и химичните свойства на аерозолите, с цел подобряване на възможностите за анализиране, разбиране и прогнозиране на миналото, настоящето и бъдещото развитие на атмосферната среда. ACTRIS обслужва обширна общност от потребители, работещи по наблюдения, експерименти, модели, сателитни данни и системи за анализ и прогнозиране. Тя предлага достъп до модерни технологични платформи за изучаване на съответните атмосферни процеси в областите на климатичните промени и качеството на въздуха.

ACTRIS се състои от 9 свързани елемента: разпределени Национални комплекси (наблюдателни платформи и изследователски платформи), разположени както в Европа, така и в световен мащаб, и 8 Централни съоръжения (централен офис, център за данни и 6 централни комплекса).

Услугите на ACTRIS включват система за комплексните потоци от данни, която започва от Националните комплекси, преминава през контрол на качеството в Централните комплекси и обработка на данни на по-високо ниво в Центъра за данни, и води до създаването на продукти с данни, които са достъпни за потребителите от една точка за достъп, посредством Центъра за данни. ACTRIS предлага отворен и широк достъп до данните си, продуктите с данни и дигитални инструменти и виртуална научно-изследователска среда с глобален достъп за голяма общност от потребители. ACTRIS предлага на потребителите също така и физически, дистанционен и виртуален достъп до Централните комплекси и избрани изследователски и наблюдателни платформи.

ACTRIS е включена в пътната карта на ESFRI през 2016 г. ACTRIS е резултат от дългосрочно сътрудничество в рамките на общността, занимаваща се с атмосферни науки, подкрепено със серия от проекти на Европейския съюз (ЕС), започнала през 2000г. Сега ACTRIS е в Подготвителна фаза и ще премине към Изпълнителна фаза през 2020г., като се планува да стане напълно функционираща през 2025г.

Подготвителната фаза на ACTRIS е финансирана от ЕС по проект ACTRIS Preparatory Phase Project (PPP). За да се избегне дълъг преходен период от ACTRIS PPP към статус на юридическото лице, Временният Съвет на ACTRIS реши да кандидатства за ERIC с цел да подаде заявление за ERIC Step 1 в началото на 2019г. Очакваното начало на ACTRIS ERIC е в края на 2020г. или началото на 2021г.

Следващата оценка на ESFRI за ACTRIS ще бъде през 2020г.; изнасянето на резултатите от оценката на ACTRIS ще бъде съчетано със стартирането на пътната карта на ESFRI през 2021г. ACTRIS възнамерява да кандидатства за ESFRI landmark статут по време на процесa на оценка.

ACTRIS Community

Фиг.1. Карта на държавите от ЕС, участващи към 30.12.2018 г. в Европейска изследователска инфраструктура ACTRIS