ACTRiS България

Научноизследователска инфраструктура за наблюдение на атмосферните аерозоли, облаци и газови замърсители, интегрирана в рамките на пан-Европейската инфраструктура ACTRIS

Научно-изследователската инфраструктура ACTRIS обединява партньори от 21 европейски държави, включвайки над 100 научни института и организации. Институтът по електроника към Българската академия на науките (ИЕ) и Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика към Българската академия на науките (ИЯИЯЕ-БАН) са партньори в ACTRIS от самото й създаване през 2011 г. Колективът от Лаборатория “Базова Екологична Лаборатория – БЕО“ при ИЯИЯЕ-БАН е координатор на българското участие в проектите по 7 РП BACCHUS ENV-2013 и ACTRIS, и по програми Horizon2020 ACTRIS2 и ACTRIS PPP. Колективът от Лаборатория „Лазерна локация” на ИЕ-БАН е член на Европейската лидарна мрежа за изследване на атмосферните аерозоли EARLINET от 2002 г. и като такъв е кординирал, от българска страна, проекти от 5 РП (проект EARLINET) и 6 РП на ЕС (проект EARLINET-ASOS), участвувал е в изпълнението на проект по 7 РП и проекти ACTRIS2 и ACTRIS PPP по програма Horizon2020.

Двата института имат подписан Договор за сътрудничество, създавайки българския консорциум ACTRIS BG за координиране на дейността на националната научноизследователска инфраструктура и са значим обект от Националната пътна карта за научна инфраструктура (2017-2023 г.) с финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката.

Целта на българското участие в ACTRIS е изграждане на научноизследователска инфраструктура за регулярни дистанционни и наземни аерозолни изследвания, както и измервания за наличие на газови замърсители в атмосферата, и предоставяне на данни за мониторинга на атмосферата над България към европейските центрове за събиране на данни. Дистанционните измервания се извършват с помощта на лазерна сондираща апаратура (лидари) в ИЕ-БАН, София, а наземните измервания в Базовата екологична обсерватория „Мусала” към ИЯИЯЕ-БАН на връх Мусала. Участието на колективите от двата института като партньори в международната научноизследователска инфраструктура ACTRIS е от значение не само на национално ниво, но и в Европейски мащаб, както заради националния мониторинг на околната среда и поддържане на националния научен капацитет в областта, така и за регионалния и паневропейски мониторинг и опазване на околната среда.

Дистанционното изследване на атмосферата има пряко отношение към анализа на чистотата на въздуха и климатичните промени, във връзка със значението им за човешкото здраве и опазването на околната среда. Резултатите от изследванията дават възможност да се оценява мястото на възникване (произхода), преноса, разпределението и динамиката на атмосферните аерозолни замърсявания, да се определя техния тип и основни оптични и микрофизични характеристики. Получените по този начин нови знания служат за основа и последваща верификация на сложни числени модели за пренос на аерозолни замърсявания, а също така за формиране на комплексни оценки и изводи относно въздействията и влиянието на аерозолите върху климатичните процеси, качеството на въздуха и човешкото здраве.

Участници:

БЕО Мусала – Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика – БАН

Базовата екологична обсерватория БЕО “Мусала” е инфраструктура на ИЯИЯЕ – БАН, която поради естествените си предимства на лаборатория, работеща на граничния слой на ниската тропосфера, има изключително ценно научно и практическо значение за измервания в областта на околната среда, включително на състояние на атмосферата – газов състав и аерозоли.

Лаборатория „Лазерна локация“ – Институт по електроника – БАН

Основните задачи, решавани в Лабораторията, са свързани с разработване на научните основи за създаване на методи и системи за лазерно дистанционно изследване на атмосферата чрез измерване на нейните основни оптични и метеорологични характеристики, както и лидарни методи за дистанционен мониторинг на атмосферните замърсявания.