Пан-Европейска инфраструктура за наблюдение на атмосферните аерозоли, облаци и газови замърсители (ACTRIS)

Пан-европейската научноизследователска инфраструктура за аерозоли, облаци и газови замърсители (ACTRIS) е разпределена инфраструктура за висококачествено наблюдение на атмосферните аерозоли, облаци и кратко-живущите газови фракции и за изследване на съответните атмосферни процеси. Тя ще предостави прецизни данни, услуги и процедури, отнасящи се до 4D променливостта на облаците, кратко-живущите атмосферни компоненти и физичните, оптичните и химичните свойства на аерозолите, с цел подобряване на възможностите за анализиране, разбиране и прогнозиране на миналото, настоящето и бъдещото развитие на атмосферната среда. ACTRIS обслужва обширна общност от потребители, работещи по наблюдения, експерименти, модели, сателитни данни и системи за анализ и прогнозиране. Тя предлага достъп до модерни технологични платформи за изучаване на съответните атмосферни процеси в областите на климатичните промени и качеството на въздуха.

ACTRIS се състои от 9 свързани елемента: разпределени Национални комплекси (наблюдателни платформи и изследователски платформи), разположени както в Европа, така и в световен мащаб, и 8 Централни съоръжения (централен офис, център за данни и 6 централни комплекса).

Услугите на ACTRIS включват система за комплексните потоци от данни, която започва от Националните комплекси, преминава през контрол на качеството в Централните комплекси и обработка на данни на по-високо ниво в Центъра за данни, и води до създаването на продукти с данни, които са достъпни за потребителите от една точка за достъп, посредством Центъра за данни. ACTRIS предлага отворен и широк достъп до данните си, продуктите с данни и дигитални инструменти и виртуална научно-изследователска среда с глобален достъп за голяма общност от потребители. ACTRIS предлага на потребителите също така и физически, дистанционен и виртуален достъп до Централните комплекси и избрани изследователски и наблюдателни платформи.

ACTRIS е включена в пътната карта на ESFRI през 2016 г. ACTRIS е резултат от дългосрочно сътрудничество в рамките на общността, занимаваща се с атмосферни науки, подкрепено със серия от проекти на Европейския съюз (ЕС), започнала през 2000г.

С успешното изпълнение на проект ACTRIS Preparatory Phase Project (PPP), финансиран от ЕС по програма Horizon2020, приключи подготвителната фаза на изграждане на научната инфраструктура и стартира превръщането й в Европейски консорциум за научна инфраструктура (ERIC). През януари 2019 година Временният съвет на ACTRIS (IAC), член на който е и България, даде мандат на Финландия и на 1 март 2019 г. тя представи документите за стъпка 1 на ACTRIS ERIC пред Европейската комисия. През есента на 2019 г. ACTRIS получи положителни отзиви от ЕК, която отчита, че научната инфраструктура ще даде възможност на изследователите да генерират значителни нови знания, което ще доведе до разработване на устойчиви решения за нуждите на обществото. ЕК потвърждава, че ACTRIS има съществен принос за решаване на важни екологични проблеми.

На 1 януари 2020 година стартира четиригодишен проект ACTRIS Implementation project (ACTRIS IMP), чиято основна цел е да подпомогне ACTRIS чрез създаване на дългосрочна устойчива научноизследователска инфраструктура с добре функциониращи оперативни услуги до 2025 г. Проектът ACTRIS IMP ще издигне ACTRIS до ново ниво на зрялост и ще определи необходимите координиращи структури за съгласувани действия по изграждането й, както на национално, така и на европейско ниво.

През март 2021 г. Временният съвет на ACTRIS даде мандат на Финландия да стартира официалната процедура по получаване на съгласие от отделните държави-членки за създаване и участие в Европейския научноизследователски консорциум ACTRIS ERIC. Очакваното начало на ACTRIS ERIC е в края на 2021 г.

ACTRIS Community

Фиг.1. Карта на държавите от ЕС, участващи към 30.12.2018 г. в Европейска изследователска инфраструктура ACTRIS